Korisničko ime      Lozinka

Nemaš nalog? Registruj se

Profil

Opšte informacije

Ime i prezime

Goran D.Putnik - Miodrag Surjanec - Gal. Singidunum, Bgd, okt.2018.

Горан Д.Путник,

Горан Д. Путник, Dr. Habil., Dr.Sci., MSc., Дипл.Инж.,рођенуБеограду1954г.Дип- ломирао, магистрирао и докторирао на Машинском Факултету Универзитета у Београду. Тренутно је редовни професор државног универзитета Universidade do Minho уПортугалији.

 

Област инжењерства је облат његове професионалне делатности док упоредо развија студије и активности у области уметности. Лингвистике ифилозофије.

 

Уобластиуметностиифилозофијењегов интерес је савременас уметност, теорија и филозофија уметности и естетике, тео- рија језика и семиотика. Последњих годи- настудиратеологијуитеоријусликаифи- гура са теолошке тачкегледишта.

 

Реализовао је неколико радова концепту- алнеуметности.

 

Текстови и предавања у области уметно- сти ифилозофије

 

  1. Путник,Г.Д.(дец.1992)„Сликемаши- наимашинеслика“.ПредавањеуМу- зеју Савремене Уметности (МСУ) у Београду,Београд.

Упоредо са предавањем изложио 3 рада концептуалнеуметности

  1. Путник, Г. Д. (јан. 1994) „Цивилизација или крај“. Предавање преко видеа и филм у Музеју Савремене Уметности (МСУ)уБеограду,Београд.
    1. Путник, Г. Д. (1995) „Увод у читање текста Милана Радовановића“. Пред- говор књизи Радовановић М. „Умет- ност реанимације несталих машина“, Београд.
    2. Путник, Г. Д. (1995) „Представљање књиге Милана Радовановића `Умет- ност реанимације несталих машина`“. Часопис за историју науке ФЛОГИ- СТОН. Музеј Науке и Технике, Год. 2, Бр.4,стр.260-262.Београд.(изводиз текста под3.)
    3. Путник,Г.Д.(нов.1996)„XXIвек–Век велике промене или век који неће по- стојати“. Предавање у Музеју Савре- мене Уметности (МСУ) у Београду, Београд.
    4. Путник, Г. Д. (мар. 2003) „Драма ма- лих покретеа или Off-On“. Предговор за каталог изложбе скулптура Пред- рага Царановића „Лампе“, Галерија СИНГИДУНУМ,Београд.

 

 

 

Миодраг М.Шурјанац

 

Родјен 1947. год. У Београду, СО Стари Град. Основну школу (Жарко Зре- њанин) завршио сам одличним успехом. Гимназију VIII београдску завршио сам од- личнимуспехом.

Архитектонски факултет дипломи- раосам1974.уБеоградусанајвишомоце- номкодпроф.СтанкаМандића.

Курс Фотографије на постдиплом- ским студијама завршио сам на Факулте- ту Примењених Уметности у Београду 1979.год. код проф. Драгољуба Кажића, одсек графика, проф. БогданКршић.

Цртањемисликањембавимсеод најранијег детињства као основним ви- дом комуникације. Бавио сам сепрофе- сионално сценографијом, фотографијом, архитектуром, примењеном архитектуром засајамскаизлагањаисвихврстаизла- гањаликовнеуметности,каоиграфичким дизајном, књига и каталога, цртежом, објектима (скулптуре изложбеног карак- тераоддрветаиметалакаоирециклира-

 

 

ним материјалима) и уљаним сликарст- вом.

Адреса: улица Маглајска бр.2Београд, тел. 0112665786

Ова изложба је концептуално ликовног карактератеизтогаразлоганаводимса- мо излагачку делатност из наведане области.

Самосталнеизложбе

из области цртежа, објеката исликарства:

 

1964.КУДДадов,изложбацртежаисли- каууљу,

(награда за сезону 1964/1965) 1986. Галерија „Зечевић“ изложба слика 1986.Галерија     „Сингидунум“    изложба

слика

1998. Мала галерија „Сингидунум“ излож- ба слика ибјеката

2016. Мала галерија „Сингидунум“ излож- ба слика иобјеката

Групнеизложбе:

 

1979. Галерија Јеврејске Општине (награ- даизложбе)

1982. Изложба „Термин 1“ павиљон Цвје- таЗузорић

1985. „ФЕСФ“ Народна библиотекаСрбије Београд

1989. Група „МАГНЕТ“ Галеријабиблиоте- ке „Ђука Динић“Београд

1989. Изложба „ТАРОТ“ Галерија Култур- ног центраБеоград

 

 

 

 

12. до 22. октобра 2018, 

Галеријa Сингидунум  Кнез Михајлова 4o 

 „ЈЕДНО - Ка Новој ренесанси“ аутора Миодрага Шурјанца (060-7665-786 )  и Горана Д. Путника

 

 

Изложба представља резултате истраживања и радове аутора изложбе Миодрага Шурјанца и Горана Д. Путника, на развоју концепта ЈЕДНО, као новог ликовног и уметничког правца. Представљени су радови настали од почетка рада у групи ЈЕДНО 1992 и 1993 г. (формиране 1992 са трајањем у ужем саставу до 1997.) и даљњег самосталног истраживања и рада на концепту ЈЕДНО који се наставио током следећих 25 година све до данашњих дана.

 

Поставка радова садржи три тематске целине, три дела:

А) Документи из архиве рада групе ЈЕДНО и индивидуални радови аутора изложбе Миодрага Шурјанца и Горана Д. Путника, из историјског периода 1992 - 1997 г.

Б) Радови Миодрага Шурјанца, период после 1993 г.

В) Радови Горана Д. Путника, период после 1993 г.

 

Аутори препознају да садашњи тренутак захтева НОВУ РЕНЕСАНСУ и да Нова (3-ћа) Ренесанса може да буде заснована на концепту, и принципу, ЈЕДНОГ. Аутори изложбе приказују радове настале по концепту и принципуЈЕДНОГ, каи и слике концепта и принципа ЈЕДНОГ.

 

Са ликовне, уметничке, тачке гледишта, ЈЕДНО може да се назове новим правцем.

 

ЈЕДНОМ, као новим правцем, са ликовне, уметничке, тачке гледишта, заједнички елементи нису „класични“, објект- ликовни елементи и мотиви већ мета-елементи принципа стварања нове слике и циљ.

Аутори изложбе излажу радове, сликеобјеката и тема,користећи ликовне техникеи мотиве у распону од традиционалних до апстрактних, и мета техника, који показују и манифестују принципе и слике ЈЕДНОГ или делова ЈЕДНОГ, колико је то било могуће и колико су се ЈЕДНО и његови делови појављивали на садашњемкратком путу ауторака трагању за сликом ЈЕДНОГ, у ЈЕДНОМ и по ЈЕДНОМ.

 

Изложбу прати и Каталог, који, поред приказа изложених радова, садржи и текстове који објашњавају концепт и принцип ЈЕДНОГ као новог ликовног и уметничког правца, кроз димензије историјског, теоријског, методолошког и програмског. На тај начин, и сам Каталог представља један посебан (мета-)објекат изложбе.

 

Напомена:

 

Изложба не представља историјску групу ЈЕДНО већ резултате истраживања и радове аутора изложбе Миодрага Шурјанца и Горана Д. Путника.

 

Otvorena izlozba - Miodraga Surjanca i Gorana D. Putnika - Galerija Singidunum, Beograd

 

12.10 - 23.10.2018.godine

Maja Škaljac Stanošević Galerija SINGIDUNUM Kneza Mihaila 40 Tel.2185-323,064-121-5453